حصن اعظم


9894 مستخدمًا

حصن اعظم
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 51
زيارة الامس : 6
زيارة لمدة عام : 172
خدایا ! به انچه که دادی تشکر ! به انچه که گرفتی تذکر ! که: داده ات نعمت! نداده ات حکمت! و گرفته ات عبرت است! یا رب انچه خیر است در تقدیر ما کن! هر انچه شر است از من و دوستانم جدا کن! #حصن_اعظم
2018/09/25 16:23