حصن اعظم


9894 مستخدمًا

حصن اعظم
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 69
زيارة الامس : 6
زيارة لمدة عام : 190
رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یاد گرفتم پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . . به سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت @Hasan_azam
2018/10/08 07:01