حصن اعظم


8066 مستخدمًا

حصن اعظم
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 12
زيارة الامس : 0
زيارة لمدة عام : 258
²²:²² میدونی چیه من میخوام همیشه کنارت باشم میخوام خودم حرفاتو بشنوم میخوام خودم ارومت کنم میخوام برات بهترین باشم میخوام فقط خودم دلیل خندهات باشم میخوام فقط با خودم گرم بگیری میخوام ارامشتو ببینم میخوام ک هیچیکو ب غیر از من نبینی میخوام تو بدترین شرایط کنارت باشم بتونم باهات مشکلتو حل کنم! میخوام بمیرم ولی ببینم ک تو حالت خوبه میخوام ببینم ک همه چی بینمون اوکیه! وقتی ازت خبر ندارم تمام تنم میلرزع وقتی اسم ی پصر دیگرو ب زبون میاری یا جوابشو میدی دوس دارم همونجا اون پصرو بکشم:) وقتی درباره خوبیای یکی دیگه میگی میشکنم وقتی دلم میگیره مسخرم میکنی میشکنم وقتی کارامو نبینی میشکنم:) وقتی بخاطر ی حرفمو مدادم میزنی تو سرم میشکنم:) من قبل تو خیلی بد بودم من فقط بخاطر تو الان انق مظلوم شدم من فقط الان بخاطر توعه انق ضعیف شدم من فقط بخاطر تو الان دس ب تیغ نمیزنم من فقط بخاطر تو الان دیگه ب دیوار مشت نمیزنم من فقط بخاطر تو الان ب خودکشی فک نمیکنم! شاید اونی ک بخوای نیستم ولی سعی میکنم ک بهترین شم:)✨♥️ (کاش اینارو بخونی و خیلی چیزارو بفهمی)
2018/09/20 22:21